Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Prosedürü

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

İşbu Prosedür, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Chemya Su ve Kimya Teknolojileri A.Ş (“Şirket”)’ne iletilen Kanun kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, başvuru yöntemleri ve bu kapsamda sorumluların belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2. VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI

Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Veri Sahibi, kişisel verilerinin,

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

3. BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sahibi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
Bu kapsamda Veri Sahibi tarafından gerçekleştirilecek başvuruların, Prosedür ekinde yer alan ve özel olarak hazırlanan başvuru formunu doldurmak suretiyle,

• Veri Sahibi’nin şahsen Şirket merkezinize başvurması,
• Noter vasıtasıyla iletmesi,
• Başvuru formunu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndermesi
• Başvuru formunu mobil imza ya da Veri Sahibi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@chemya.com.tr uzantılı e-mail adresine elektronik posta ile göndermesi

yöntemleri ile iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer verilen tabloda yazılı başvuruların ne şekilde Şirketimize ulaştırılacağına dair detaylı bilgilere yer verilmiştir.

 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]“TOPÇULAR, TOPÇULAR KARAKOL SK. NO.9 EYÜPSULTAN-İSTANBUL”Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru“TOPÇULAR, TOPÇULAR KARAKOL SK. NO.9 EYÜPSULTAN-İSTANBULTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]“KEP ADRESİ”E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]kvkk@chemya.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ

3.1. Veri Sahibi tarafından iletilen başvurular tebliğ/teslim alındığı gün içerisinde derhal Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ne iletilir.
3.2. Kişisel Verileri Koruma Komitesi işbu başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması hususunda sorumlu ve yetkili olup, işbu işlemler ile ilgili olarak başvurunun niteliğine göre Şirket tarafından yetkilendirilen avukat/danışman ve diğer Şirket birimlerinden destek talep etme hakkını haizdir. Kişisel Verileri Koruma Komitesi’nin destek talepleri ilgili birimlerce karşılanmak zorundadır.
3.3. Veri Sahibi başvuruları Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından başvurunun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak Veri Sahibi’ne başvuru sonucu Ver Sahibi’nin geri bildirim talebi de nazara alınarak iletilir. Ancak, işbu işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Komitesi Veri Sahibi’nden ücret alabilir. Ancak, başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret Veri Sahibi’ne iade edilir.
3.4. Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Veri Sahibi tarafından verilen bilgilerin doğru ve güncelliğini denetleme hakkına sahip olup, bu kapsamda veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla Veri Sahibi’nden ilave bilgi ve belge (örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep edebilir.
3.5.Kişisel Verileri Koruma Komitesi başvuruların değerlendirilmesi sonucunda başvuruyu kabul edip, işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

4. İSTİSNAİ HALLER

4.1. Aşağıda belirtilen hallerin Kanun kapsamında olmaması sebebiyle Veri Sahibi’nin bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır:

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

4.2. Aşağıdaki durumlarda ise Veri Sahibi’nin yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır.

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

5. GÜNCELLEME

İşbu Prosedür’ün yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Prosedür içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda da Şirket tarafından Genel Müdüre yetki verilmiştir. Genel Müdür onayıyla işbu prosedür içerisinde değişiklik yapılabilecek ve yürürlüğe konabilecektir.
İşbu Prosedür ihtiyaç duyulduğu takdirde gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, Genel Müdür onayına sunularak güncellenir.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile Prosedür arasında çelişki bulunması halinde, Şirket yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Politika, Şirketimiz tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu prosedür ekinde yer alan matbuu başvuru formu ve açıklamalar Şirket’e ait internet sitesinde (www.chemya.com.tr) yayınlanır.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Veri sorumlusu olan Şirketimize (“Chemya Su ve Kimya Teknolojileri A.Ş.”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Şahsen Şirket merkezimize başvurmanız,
• Noter vasıtasıyla iletmeniz
• Başvuru formunu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndermeniz,
• Başvuru formunu mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@chemya.com.tr uzantılı e-mail adresine elektronik posta ile göndermeniz

yöntemleri ile iletilebilecektir.

Aşağıda yer verilen tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına detaylı bilgilere yer verilmiştir.

 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]“TOPÇULAR, TOPÇULAR KARAKOL SK. NO.9 EYÜPSULTAN-İSTANBUL”Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru“TOPÇULAR, TOPÇULAR KARAKOL SK. NO.9 EYÜPSULTAN-İSTANBULTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]“KEP ADRESİ”E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]kvkk@chemya.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Talebi” yazılmalıdır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

İletmiş olduğunuz başvuru talepleri, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvuru sonuçlarınız ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletişime geçilecektir.

Başvuru Formu için lütfen Tıklayınız.